Produkty

So sanáciou nádrží s pitnou vodou má firma Epasit mnohoročné skúsenosti.

Pod sanáciou sa rozumie komplexné riešenie od prieskumu, návrhu riešenia, odbornej realizácie až po dlhotrvajúce záruky na zhotovené dielo.

Diagnóza, predbežný prieskum
Pri stanovení diagnózi sa zisťuje druh, rozsah a príčina poškodenia. Je potrebné posúdiť zloženie pitnej vody, použitie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj iné mechanické vplyvy, napr. zaťaženie od prúdu vody.
Ku stanoveniu kvality betónu, príp. nanesených vrstiev sa musí previesť odborný pieskum, ktorý by mal urobiť k tomuto účelu dostatočne technicky vybavený skúšobný ústav. Výsledky prieskumu slúžia ku stanoveniu stavu podkladu a návrhu sanačného systému. Potrebné sú  nasledovné skúšky:
- stanovenie čistoty (oddeľujúce sa časti)
- zistenie a označenie poškodených miest (pórov a odutých miest), dutín a iných porúch v betóne
- zistenie a označenie trhlín (druh, šírka, stabilita) a netesností
- určenie hĺbky presiaknutia a stupeň nasiakavosti
- určenie stavu a krytia oceľovej výstuže ako aj rozsah korózie
- zhodnotenie hutnosti podkladu z jadrového vrtu
- meranie hĺbky karbonatizácie betónu a pevnosť v ťahu
 
Príprava podkladu
Pred aplikáciou systému musí byť zhodnotená kvalita podkladu. Jeho pevnosť je základným predpokladom pre dlhotrvajúcu priľnavosť systémových vrstiev.
Nesúdržné a oduté časti musia byť kompletne odstránené. Pred realizáciou je potrebné podklad navlhčiť do nasýtenia.
 
Spracovanie
Rozhodujúcim faktorom pre kvalitu nanášaných vrstiev nádrží s pitnou vodou je poctivá a svedomitá práca. Spôsob spracovania závisí od druhu použitých materiálov. Je potrebné dodržiavať predpisy výrobcu. Pri aplikácii systému je vždy potrebné dodržať nasledovné princípy:
 - kontinuálna, uzavretá vrstva
- rovnomerná hrúbka vrstvy
- podľa možnosti hladká a rovná vrchná vrstva
 
Štruktúra povrchovej vrstvy
Štruktúra povrchovej vrstvy je závislá od techniky spracovania. Cieľom je dosiahnuť
uzavretú povrchovú vrstvu, aby sa na jej povrchu zabránilo usadzovaniu nečistôt a následné čistenie bolo bezproblémové. V závislosti od techniky spracovania možno dosiahnuť rôznu povrchovú štruktúru.

Príklad aplikácie povrchových vrstiev na stenu resp. na podlahu


 
Kontrola po spracovaní
Po ukončení prác sa prevedie nasledovná kontrola:
- uzavretosť, kontinuita povrchovej vrstvy (požiadavka: žiadne prebiehajúce póry)
- pevnosť povrchovej vrstvy (nesmie pieskovať)
- spojenie s podkladom (žiadne oduté miesta)
- prídržnosť ku podkladu (priľnavosť >1,0 N/mm2)
- minmálna hrúbka vrstvy (v závislosti od systému)
 
Čistenie a dezinfekcia
Čistenie a dezinfekcia vodných nádrží sa realizuje až po dostatočnom vytvrdnutí jednotlivých vrstiev, najskôr 10 dní po aplikácii. Treba mať pri tom na zreteli, aby prostriedky na čistenie a dezinfekciu nemali na systém škodlivé účinky.

Stav nádrže pred sanáciou a po nej


 

epasit MineralDicht stierka dst slúži ako ochranný nástrek vnútorných plôch vodojemov s pitnou vodou zo železobetonu.
Dodáva sa v šedej, bielej, premium farbe
Obj.kód: 112 | Balenie: 30 kg | Cena za balenie:30,06 EUR bez DPH
 ks
epasit MineralDicht stierka dst slúži ako ochranný nástrek vnútorných plôch vodojemov s pitnou vodou zo železobetonu.
Dodáva sa v šedej, bielej a premium farbe.
Obj.kód: 105 | Balenie: 30 kg | Cena za balenie:53,40 EUR bez DPH
 ks
Reaparačná malta na betón.
Obj.kód: 481 | Balenie: 30 kg | Cena za balenie:39,60 EUR bez DPH
 ks
epasit   mv   slúži   na   spevnenie  (silikatizáciu)  pieskových minerálnych podkladov.
Obj.kód: 151 | Balenie: 1 l | Cena za balenie:3,40 EUR bez DPH
 ks