Produkty

Sanačný systém epasit MineralSanoPro

Jedinečný, dlhodobo osvedčený sanačný systém proti vlhkému a soľami poškodenému murivu

Zavlhnuté murivo, rozpadávajúce sa a nesúdržné omietky. Jav, s ktorým sa často stretávame pri pohľade nielen na staré, historicky hodnotné budovy, ale mnohokrát aj na staršie obytné a rodinné domy, chalupy, či iné stavby podobného charakteru. Nie je to iba vada krásy, ale vážne ohrozenie samotnej stavebnej hmoty, nehovoriac o tom, že vlhké murivo má zvýšenú tepelnú vodivosť, čím sa zvyšujú prevádzkové náklady budovy. Kvalita bývania samozrejme klesá.


Hlavnou príčinou tohto javu je, že na objektoch je nefunkčná hydroizolácia a murivo vlhne. Vo vode sú rozpustené rôzne minerály – všeobecne nazývané "soli", ktoré sa vodou transportujú do muriva. Ak takéto murivo omietneme bežnou omietkou, objavia sa v krátkom čase opäť poškodenia. Dôvodom sú soli, ktoré kryštalizujú buď vnútri alebo na povrchu omietky a spôsobujú jej deštrukciu. Plošná izolácia muriva tesniacou omietkou nie je riešenie, nakoľko sa v takom prípade posunie zóna odparovania vlhkosti až nad túto hranicu a vlhkosť sa dostane tam, kde predtým nebola.

Ku dlhodobému sanovaniu takéhoto muriva je potrebný materiál, ktorý vodu ani nezadržiava, ani ju v tekutej forme neprepúšťa. Okrem toho musí byť odolný voči škodlivým soliam. Tieto požiadavky spĺňa sanačná omietka.
Samozrejme sanačná omietka sama o sebe všetky problémy nerieši. Sanáciu je potrebné riešiť komplexne, aplikáciou celého systému materiálov a opatrení, navrhnutých na základe odborného prieskumu, projektu až po realizáciu prác zaškolenými pracovníkmi. Len tak je možné dosiahnuť dostatočnú, dlhodobú a bezpečnú sanáciu na mnoho rokov.

Príklad sanácie obvodového muriva


Príprava podkladu znamená osekanie vlhkosťou poškodených omietok do výšky cca 100 cm nad úroveň vizuálneho poškodenia (v prípade suterénu doporučujeme osekanie celoplošné), omietky je potrebné odstrániť až na podkladné murivo, murivo podľa možnosti vyškárovať do hĺbky cca 2 cm a následne očisiť od prachu. Takto pripravené murivo je v závislosti od prieskumu potrebné ošetriť náterom na blokáciu solí, spevňovačom, protiplesňovým náterom a podkladným sanačným špricom.

Dodatočná horizontálna injektáž v navŕtaných dierach sa prevedie pomocou materiálu epasit msf. Epasit msf je vodnatý roztok pripravený na použitie, ktorý vytvára  v nasiakavých  stavebných materiáloch  vodoodpudzujúcu clonu.    Nasáva sa kapilárami stavebnej látky, spôsobuje tak zúženie kapilár a odpudzuje vodu. Obvykle sa realizuje jednoradovo, rozostup navŕtaných dier 8 cm pod uhlom 300, v prípade netlakovej injektáže, v prípade tlakovej nie je nutné dodržať uvedený sklon vrtov. Hĺbka vrtu musí byť o 5 cm menšia ako je hrúbka injektovanej steny, priemer dier  pri tlakovej injketáži 8 - 10 mm, v závislosti od priemeru pakra. Tlaková injketáž sa aplikuje pri tlaku 8 – 10 bar pomocou tlakového čerpadla.

Predmetom sanácie je potom realizácia sanačnej omietky – epasit lpf WTA, je to vysoko kvalitná sanačná omietka na báze kremičitého piesku, bieleho cementu a ďaľších prísad, ktoré zabezpečujú pórovitosť a hydrofobicitu omietky. Táto omietka (SO) má tri základné vlastnosti:
- vysokú paropriepustnosť, t.j. umožňuje prestup vodných pár
- súčasne však musí byť hydrofóbna - vodonenasiakavá, to znamená, že vlhkosť prepúšťa len formou vodných pár. Toto je dôležité práve pre prítomnosť solí (sulfáty, chloridy, dusičnany) v murive, ktoré sa transportujú len ako rozpustené vo vode a tým, že SO prepúšťa vlhkosť len vodnými parami soli sa do nej nedostanú
- makropórovitosť je dôležitá z toho dôvodu, že hoci je SO nenasiakavá neplatí to 100%, cca 5 mm omietky ktorá je v kontakte s murivom vlhkosť nasaje, ale ďalej už vlhkosť difunduje len prostredníctvom vodných pár, a práve pre týchto 5 mm musí byť SO makroporovitá, aby vo vode prítomné soli mali priestor na kryštalizáciu (kryštalizácia nastáva po odparení vody, pričom soli niekoľkonásobne zväčšujú svoj objem).
Následné povrchové úpravy, stierky, nátery, ktoré sú súčasťou sanačného systému, musia svojou difúznou schopnosťou korešpondovať so samotnou sanačnou omietkou.

Systém na sanáciu pieskovca sa používa pri rekonštrukciách ako náhrada, alebo imitácia prírodného kameňa.
Poškodené kamenné sokle, okenné šambrány alebo rímsy na historických budovách narušujú ich vzhľad, pričom dochádza ku degradácii cennej stavebnej hmoty. Systémom na sanáciu pieskovca môžete prírodný alebo umelý kameň opraviť, nahradiť. Môžu sa  ním imitovať rôzne figúry, profily, sokle, schodiská, podlahy a fasády z pieskovca, vápenca, umelého kameňa alebo betónu. Všetky jeho komponenty budú farbou aj štruktúrou dlhodobo zladené s originálom. Je ľahko spracovateľný a spĺňa požiadavky pamiatkárov.

Na slovenskom trhu je viac druhov sanačných omietkových systémov od rôznych výrobcov. Nie všetky vlastnia certifikát WTA. Prax ukazuje jasné rozdiely vo funkčnosti a odolnosti týchto systémov.
Firma Epasit GmbH ponúka všetky komponenty v rámci systému epasit MineralSano Pro. Bol vyvinutý začiatkom 70-tych rokov a do dnešného dňa nebol významne zmenený. To znamená, že dnešné požiadavky boli splnené už v minulosti. Preto nie je nič výnimočné, že objekty, ktoré boli týmto systémom sanované pred mnohými rokmi sú dodnes v bezchybnom stave.
 
Materiálmi EPASIT  boli na Slovensku sanované pred vlhkosťou a následným znehodnocovaním mnohé budovy , alebo časti budov, hlavne pivnice a soklové časti, obytné a občianske budovy, hrady, zámky, kostoly a kláštory,  privátne ako aj verejné a hlavne pamiatkovo chránené objekty. Z najvýznamneších referencií vyberáme: Bratislavský hrad, Stará radnica v centre Bratislavy, Prezidentský palác v Bratislave, Stará tržnica v Bratislave (vrátane celej fasády), Erdodyho palác na Ventúrskej ulici, budova Min. kultúry SR - bývalá „Tatrabanka“, objekty Európskej únie na Panskej ulici, sídlo arcibiskupa v Trnave, kostol sv. Kataríny v Kremnici, viacero objektov v Banskej Štiavnici, Bardejove, Košiciach a pod.