Produkty

Tesniace hydroizolačné materiály proti tlakovej a povrchovej vode - epasit
 

Ochrana stavby proti nežiadúcej vode patrí k najdôležitejším úlohám pri realizácii stavebného diela. Nasiakavé a od vonkajšieho prostredia neodizolované stavebné materiály sú schopné denne prijať niekoľko litrov vody. Táto skutočnosť má za následok zväčša zníženie tepelného odporu stavebnej látky, tvorbu plesní a soľných výkvetov na povrchu stien, rozrušovanie a opadávanie omietok, v suterénoch priesaky vody do interiéru a pod. Zdroje vlhkosti môžu byť rôzne.

Pri novostavbách sa do muriva dostane
často viac vody ako je viazaná v zabudovávaných materiáloch. Táto zabudovaná vlhkosť je prirodzený dôsledok stavebnej činnosti. Spravidla trvá niekoľko týždňov až mesiacov, v závislosti od počasia, kým opätovne dôjde k rovnovážnemu stavu, t.j. stavebný materiál sa zbaví prebytočnej vlhkosti. Škodám spôsobeným zabudovanou vlhkosťou možno zabrániť dodržiavaním požadovaných technologických prestávok medzi jednotlivými pracovnými postupmi.

Často prichádza k zámene medzi priesakovou vodou cez konštrukciu a kondenzovanou vlhkosťou. Kondenz nastáva v prípade, že teplý a vlhký vzduch ochladíme a tento nie je viac schopný udržať vodnú paru, ktorá sa následne z tohto dôvodu vylučuje vo forme kvapiek. V uzavretých priestoroch kondenzuje vodná para na studených obvodových stenách alebo podlahách. Nevhodné sú rôzne parotesné nátery alebo tapety, ktoré zabraňujú vsiaknutie a spätné odovzdávanie vlhkosti omietkou. Častým následkom uvedeného javu je vznik plesní.
Škody na stavebných objektoch vplyvom počasia vzniknú vtedy, ak príslušná časť objektu, napr. strecha alebo obvodový plášť nie sú dostatočne chránené pred dažďom (napr. je poškodený fasádny náter a omietka nasáva vzdušnú vlhkosť). Cyklické procesy, t.j. premena vody na ľad a opačne, nasávanie a odparovanie vody vyvolávajú potom z dlhodobého hľadiska následnú deštrukciu materiálov.

V spodnej časti stavby pôsobí na konštrukciu zemná vlhkosť alebo priamo spodná voda. V prípade, že na objekte chýba alebo už nie je funkčná hydroizolácia nasáva murivo vlhkosť, čím opätovne dochádza ku škodám. Nakoľko dodatočná sanácia zavlhnutých objektov býva často komplikovaná a finančne náročná záležitosť je vhodné venovať izolačným prácam zvýšenú pozornosť už v štádiu výstavby.

Epasit ponúka izolačné materiály na minerálnej ako aj bitumenovej báze.

K tejto kategórii výrobkov patria tiež systémové produkty na sanovanie nádrží s pitnou vodou a na sanáciu trhlín v betónovýhc konštrukciách.